GRAMMATIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammatikker og øvebøger 

Mulighederne er mange – her en kort kommentar til de grammatikker jeg har et godt kendskab til:

Par écrit + øvebog synes jeg selv er den mest velegnede til C-niveau, men den er alt for tynd til B- og A-niveau. Da vi sidst købte grammatikker ind til højniveau-holdene på min skole, endte vi med at vælge La Grammaire + øveboger (I.Hansen & B.Schwartz, bearbejdet af V.S.Hansen & F.Thomassen, Gyldendal 1992). Den er glimrende og synes at være mere omfattende end de fleste andre grammatikker. Det er desuden vældig praktisk, at det avancerede stof – som man forholdsvis sjældent vil komme ind på selv på A-niveau – har en blå-grøn baggrundsfarve. Øvehæfterne 1 og 2 indeholder traditionelle indsættelsesøvelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplerende øvelser til træning af grammatiske emner og strukturer, som erfaringsmæssigt volder eleverne problemer, finder man bedst i Pages d’Écriture, der i ”Fejlslugeren” (bogens første del) har gode indsætnings-, omsætnings-, og strukturøvelser, tværsprogs- og multiple-choice opgaver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiløvelser

À la Carte (Birgit Mogensen, Jette Schjørring & Bente Virring, Kaleidoscope 2000), er stiløvelser der dækker de grammatiske hovedområder – kan anvendes med enhver grammatik, men har desværre kun §-henvisninger til Henning Nølkes Fransk grammatik og sprogproduktion (Kaleidoscope 1997), som vist ikke er særlig udbredt på de gymnasiale uddannelsessteder. Der er øvelser (to niveauer) til differentieret undervisning. En rigtig god idé er at bruge stiløvelserne, når man læser emner som fx Toulouse-Lautrec, le Québec, Carmen, Jeanne d’Arc, Saint-Exupéry, Madame Curie, Le Tour de France, Simone de Beauvoir og Le Deuxième Sexe, Victor Hugo og Les Misérables m.m.fl.

 


Opsamling af væsentlige grammatiske fejl fra stilene

§        Systemet med ”Rettenøgle & retteblade” er omtalt under kapitlet ”Store opgaver”.

§        En anden mulighed er, at man – inden de rettede opgaver gives retur – skriver fx 11 væsentlige fejl op og skriver §’er på. Så kan man lave parøvelse og lade eleverne prøve at finde og rette fejlene med grammatikbogen i hånden.

§        Et mere enkelt alternativ er at markere én væsentlig fejl i hver elevopgave. (Ex.: Éve va donne la pomme à Adam.) Inden man giver opgaverne tilbage, beder man eleverne tage papir og pen frem og oversætte sætningerne, som man oplæser på dansk ( “Eva vil give Adam æblet”). Når eleverne har oversat én sætning fra hver elevopgave, rettes der i plenum – Éve va donner la pomme à Adam  og man henviser til den relevante §

 

Grammatik og sange

Man kan meget let integrere arbejdet med grammatik i tekstlæsningen – og evalueringer viser, at elever finder sådanne grammatikøvelser mere relevante og mindre teoretiske og kedelige end traditionelle øvelser, der er løsrevet fra tekstlæsningen. En god idé er at bruge sange som teksteksempler:

Hvis man ikke synes ens repertoire er så moderne, så kan man bruge sange fra TV5’s 

 

 

hvor der hver lørdag er 3-4 musikvideoer med undertekster (kl. 9.45-10.00). Teksten kan printes ud på www.tv5/musique. Til én af sangene vil der også være en fiche pédagigique.

PS: Hvis man søger tekst til en fransk sang, så check www.paroles.net.

 

Og hvis man vil vide mere om, hvordan de forskellige andre TV5 udsendelser kan bruges, så check http://www.fr.gymfag.dk/tv5undervisning.html.

 


ØVELSE 4

§        Læs/lyt til Gérald de Palmas, Une seule vie (side 1, bilag 4).

§        Hvad kan teksten bruges til grammatisk?

§        Lav nogle øvelser ud fra teksten.


 

Edb-lokalet

Grammatikundervisningen kan med stor fordel foregå i edb-lokalet. Her skal blot nævnes en enkelt mulighed, hvor udgangspunktet er en lille skriftlig opgave taget fra www.fr.gymfag.dk/quiz.html – hvor eleverne klikker på 

 

 

 

 

og sender et postkort til læreren via e-mail. Postkortet kan printes ud og eventuelle grammatiske problemer gennemgås på klassen – eller man kan sende et postkort retur med eller uden rettelser…

GRAMMATIKPENSUM

Her er en oversigt over de områder, som jeg personligt gerne vil nå på højniveau. I alt ca. 35 timer, dvs. ca. 1 ugentlig time pr. uge  (ca. 1-2 lektioner pr. område):

 

Artikler, substantiver, adjektiver, adverbier, nægtelser:

1) Artikler – delingsartikel og artsartikel er elementærgrammatik, der ofte glemmes

2) Substantiver

3) Adjektiver – vigtigt at repetere adjektivets kongruens, eksamensstile afslører at

    denne elementære grammatik ofte glemmes.

4) Adverbier (form, anvendelse, placering)

5) Nægtelser

 

Pronominer:

1) Personlige, 2) Refleksive, 3) En og y, 4) Possessive,  5) Demonstrative,  6) Relative, 7) Indefinitte – autre, hinanden (se el. l’un l’autre), même, la plupart, plusieurs, tout, quelque, quelqu’un.

 

Verber:

1) Regelmæssige bøjninger – repetition er nødvendig

2) Uregelmæssige verber – passé simple skal ikke kunnes aktivt!

3) Refleksive verber – især i passé composé.

4) Hjælpeverber: avoir el. être

5) Aspekt (passé composé el. l’imparfait)

6) Tider i betingelseskonstruktioner

7) Konjunktiv:

- i que-sætninger efter vilje/ønske, følelse

- efter konjunktioner som avant que, pour que, bien que

(sprogforskningen slår fast at konjunktivbrugen er relativ sjælden i fransk, så tag kun de oplagte tilfælde med – spring bl.a. over konjunktiv i relativsætninger)

8) Infinitiv (ren, med de, med à)

9) Le gérondif

10) Passiv

11) Kongruens ( la plupart + flertal, m.v.)

 

PS: Da eleverne afleverer individuelle retteblade – hvor hver enkelt elev stort set altid har 11 og kun 11 fejl at rette – vil de dygtigste elever af og til blive præsenteret for nogle mere specielle emner, som ikke er med i det pensum, som jeg gerne ser hele klassen når.

PPS: Krydser emnerne af på listen året igennem, så jeg husker hvad der er gennemgået.


 

Gennemgang af grammatik på klassen

Grammatikken gennemgås fx ved at afsætte én ugentlig time til:

§        gennemgang af små og store opgaver (sprog & indhold)…

§        … herunder hjælpe eleverne med at lave rettelser på retteblad: dvs. dels skrive den korrekte sætning og angive hvilken § der er overtrådt (= kort skitsere reglen)

§        gennemgang af grammatikøvelser, oversættelser eller stiløvelser som er givet for som lektie hjemme.

 

Lektie

Lektie gives for til hver time – det kan planlægges på forhånd for hele året. Fx gennmgås repetition af div. §’er på klassen – lektien er så div. skriftlige opgaver inden for emnet.

Eks.:

1) På klassen gennemgås kort relative pronominer (§§ 56-62 i La Grammaire) ved at eleverne oversætter ét typeeksempel fra grammatikken for hver § (tavle/OHP), fx

§57: ”Isabelle Adjani er en skuespiller (som), jeg beundrer.”

2) ”Isabelle Adjani est une actrice que j’admire”. Eksemplet diskuteres og den grammatiske regel udledes.

3) Lektien bliver så fx øvelse 38: ”Blandede reative pronominer” i La grammaire,  Øvebog 2.

 

 


Index