Modulopgave II : På rejse i fransk.

 

 

Formålsbeskrivelse :

        På vores skole har vi i en del år tilbudt højniveau-holdene i sprogfagene at rejse til ”deres land” for derved at styrke (især) deres mundtlige sprogfærdighed. Ved at knytte arbejde med  IT  til forberedelsen  af turen kan deres læsefærdighed og skriftlige sprogfærdighed  i høj grad også tilgodeses. Jeg forestiller mig en højniveau-studietur med et begynder-hold til Nice og Monaco.

Temaet bliver Provence / Sydfrankrig, der er et spændende område både kulturelt, historisk og sprogligt og som desuden appellerer til eleverne og dermed virker stimulerende for deres arbejde med fransk

       

Introduktion og organisering :

        Som udgangspunkt har klassen valgt Provence / Sydfrankrig som tema. Den litterære introduktion  bliver  Pagnols ”L’eau des collines”- både tekst og film samt uddrag fra Daudets ”Lettres de mon moulin”. For at perspektivere Pagnols og Daudets billede af Provence inddrager jeg Giono, der er en anden type egnsforfatter. Klassen skal læse ”L’homme qui plantait des arbres”. Temaet udvides med Maupassants ”La justice à Monaco” således at vi på studieturen kan inddrage Monaco, der ligger så tæt på Nice, at man kan foretage en heldagstur dertil.

        Efter denne litterære indføring er vi klar til at strukturere det faglige arbejde før, under og efter studieturen. Jeg forestiller mig et hold på 16 elever, som bliver inddelt i fire grupper. Gruppeinddelingen står læreren for, så der bliver en blanding af læsestærke elever, IT-kyndige elever og elever med gode organisatoriske evner – en slags ”praktiske grise” i hver gruppe,  

        Grupperne skal både arbejde med litterære opgaver og mere historiske og kulturelle forhold på studieturen. Hver gruppe skal inden studieturen søge oplysninger om deres emne, disponere en fremlæggelse for deres kammerater inden rejsen samt stå for et dagsprogram på rejsen og dagligt rapportere hjem til forældrene på selve rejsen – og til slut, når vi er kommet hjem, skal vi – eventuelt i samarbejde med faget billedkunst - fremstille en CD med højdepunkter fra turen til minde og til støtte ved en eventuel eksamensforberedelse, hvis holdet skal til mundtlig eksamen i fransk.[1]

 

Tidsforbrug :

       Da teksterne er læst inden den egentlige studietursforberedelse, må gruppernes søgning på nettet gøres på to moduler à 90 minutter. Udarbejdelse af power-point præsentationen: to moduler à 90 minutter og afholdelse af gruppernes præsentationer: et modul. Det giver i alt et forløb over fem moduler, men kan naturligvis udvides hvis tiden er til det.

 

Produktform samt redegørelse for elevernes skriftlige og mundtlige arbejde :

       Eleverne skal arbejde med min webside.

       Overskrifterne for de fire gruppearbejder er:

     1 - La principauté de Monaco.

     2 - La ville de Nice.

     3 - Vence et la chapelle de Matisse.

     4 - La vieille ville de Nice et l’excursion avec le train des Pignes à Digne.

 

 

       Som sagt skal eleverne dels besvare spørgsmålene som en skriftlig aflevering dels fremlægge et power-point foredrag på klassen. Derved støttes flere læringsmål :

      Eleverne lærer, at kunne ”skimme” et stof. Til mundtlig eksamen bliver eleverne prøvet i at ”referere en tekst i hovedpunkter”. Det er ikke så let endda, og ved at arbejde med links af forskellig længde og sværhedsgrad, trænes de i at forstå ”i store træk” og gengive det for de øvrige elever.

       De træner mundtlig fremlæggelse, idet deres gruppearbejde skal udmunde i et power-point foredrag for klassen og de træner skriftlig fremstilling fordi deres ”manuskript” til fremlæggelsen først er afleveret som en fransk stil og rettet af læreren. Dermed sikrer jeg, at den mundtlige fremstilling er sprogligt korrekt og derfor lettere at forstå for de øvrige elever.

       

 

Fagligt niveau og it-kundskaber :

      Eleverne er nået til 3.g og deres it-baggrund er blevet så forbedret at de er kommet videre end til at beherske de elementære faser. I dette forløb bliver de fortrolige med websider som arbejdsredskab. Websiden sikrer, at eleverne har let adgang til relevant materiale. Da links’ene er oplinet af mig, har jeg sorteret i dem så sværhedsgraden er under kontrol. Til gengæld får de selv ansvaret for – efter en nøje tilrettelagt plan – at fremlægge deres besvarelse for klassen og dette forløb lærer dem således decentralt indlæringsansvar.

 

Projektet efter studieturen :

        Denne studieturs faglige indhold og emne lægger op til fagligt samarbejde med faget billedkundskab. Vi har beskæftiget os med flere kunstnere, der har malet i Provence / Sydfrankrig. For eksempel Matisse og Chagall. Det vil være oplagt at inddrage et andet fags ”øjne” på de kunstværker, vi har set på turen. Eleverne vil opleve fagene som mere sammenhængende og det virker motiverende. Ved inddragelse af billedkunsttimer tilføres projektet også flere timer, end franskfaget alene kunne afse.

       Det sproglige udbytte af billedbeskrivelse på fransk er stort. Billeder er jo ”tekstløse” det vil sige at ingen – hverken lærer eller elev – er bundet af en teksts vokabular. Til gengæld skal eleven være fortrolig med et vist ordforråd og besidde en vis syntaktisk og i det hele taget grammatisk beherskelse for at kunne gennemføre en samtale om billederne på fransk. Det må tænkes at være tilfældet her med højniveau- elever i 3.g. Samarbejdet med billedkunst kan blive en fremragende repetition, hvor

mange ”røde sløjfer” bindes.

 

Kommentarer til og formål med lærerens web-steder :

        Linksene til grupperne er udvalgt, således at mindst ét af dem er en portal. Her skal eleverne benytte menu-styret søgning og derved selv udvælge relevant materiale ud fra en stor datamængde, overvejende på fransk. Derudover findes der mere målrettede links, der hurtigere fører til oplysningen. Endelig er der links, der fører til baggrundsviden om f.eks. forfattere og værker.

       Jeg har valgt at gøre noget ud af websidens layout, så det bliver let for eleverne at orientere sig i det ret omfattende materiale. De fire grupper får tildelt hver sin baggrundsfarve. Alle de sider, der angår deres opgave – også i dagbogen og programmet under praktiske oplysninger – har denne farve. Hvor der er brug for, at man navigerer rundt på hjemmesiden, har vi rammeopdelt den. Menuen står i venstre bjælke, så man kan bevare overblikket. Hvor der er tale om en arbejdshjemmeside fylder teksten hele skærmen for at lette læsbarheden og fastholde fokus. Ved konstruktionen har vi anvendt en skabelon til nogle af siderne for at undgå et uroligt indtryk, når man klikker sig rundt. Ved rammerne har vi ikke brugt skabelon, men sikret os samme størrelse på dem ved at ændre inde i html – koden.

Vi har ikke afprøvet websiden med forskellige skærmopløsninger, men kun anvendt den opløsning, skolen har.

        Formålet er naturligvis at tilføre rejseforberedelserne og rejseafviklingen værdifulde muligheder og øge elevernes motivation for at arbejde med stoffet. De varierede arbejdsopgaver skulle gerne inspirere eleverne med fagligt udbytte til resultat. Der vil være praktiske opgaver, varierede links til at familiarisere sig med området historisk, kulturelt samt litterært.

 

Evaluering :

        Da enhver lærer gerne vil give eleverne den bedst mulige studietur – og da vi lærer af vores erfaringer -  må turen selvfølgelig evalueres efterfølgende. Eleverne skal både udtale sig om præsentationsforløbet, selve rejsen og udbyttet efter hjemkomsten.

       Der findes forskellige skemaer – mange lærere har med tiden udviklet deres eget, der passer til deres temperament .- men der findes også skemaer på nettet f. eks. Dubidu. Dér kan læreren indføje sine egne spørgsmål og dermed lade sig inspirere uden at lade sig styre af andres færdige evalueringsskemaer.

 

Lisbeth Opstrup-Petersen        

 

 Til hjemmesiden.

 


 

[1] Det franskfaglige produkt af gruppearbejdet skal også ligge digitalt – mindst som en power - point præsentation – så det kan medtages på CD’en.