Pia Lodahl: Et projekt om Fransk lyrikværksted

 

Om lyrikværksted

Værkstedsideen bygger på en opfattelse af, at eleverne kan nærme sig en genre ad anden vej end en rent intellektuel ved at arbejde helt konkret med stoffet.

Det vil sige, at der før en intellektuel fordybelse i genren gennem tekstanalyse og fortolkning går en fase, hvor eleverne opbygger sig en ”værktøjskasse” med redskaber, som de også kan bruge ved udarbejdelse af egne produkter,

Projektet tænkes struktureret i et antal moduler med indbygget progression.

 

I FranskNyt nr.168 (temanummer om poesi) skriver Leif Aage Rasmussen om digtets aura. Rasmussen argumenterer for, at den lyriske tekst er den mest velegnede genre til at ”opholde lærer og elever længst”, da digtet trods den ofte sparsomme tekst er den genre, der rummer flest muligheder for flertydighed og fortolkninger. Jeg synes, at det er en interessant betragtning, da digtet dermed som genre frigiver tid til selv at producere(på fransk) såvel skriftligt (it) som mundtligt.

Rasmussen mener, at digte, der skal bruges i undervisningen, skal kunne forstås/opleves uden baggrundsviden og alene skal kunne ”bidrage til en ny og udvidet sprogforståelse”.

Hvis man som lærer ønsker at sætte digtet ind i en sammenhæng, bør dette gøres til sidst i projektet, således at man giver digtet mulighed for ”selv at lade teksten tale” og dernæst kan det sættes ind i en kulturhistorisk sammenhæng (FranskNyt nr.168 s.7-11).

Heri er jeg helt enig. Eleverne vil derfor i dette projekt blive præsentere for løsrevne passager af digte, hvor eleverne i første omgang hverken får kendskab til hvilke digte, det drejer sig om, ej heller hvilken forfatter, men hensigten er, at de til slut i forløbet skal arbejde konkret dels med forfatteren og dels med udvalgte digte.

Jeg vælger at arbejde med Boris Vian (han vil ikke (desværre) blive nærmere præsenteret i denne opgave, da det ikke er opgavens fokus) og to af hans digte fra digtsamlingen Je voudrais pas crever, 1962:

Ils cassent le monde (Poème n0 73 du site http://borisvian.free.fr/) og

Je voudrais pas crever (Poème n0 82 du site http://borisvian.free.fr/).

 

Projektets mål:

A give eleverne en faglig bevidsthed om samspillet mellem form og indhold. Projektet tilrettelægges således, at der arbejdes både på det analytiske og det håndværksmæssige plan.

Store dele af arbejdet er baseret på brug af it, dels fordi det er motiverende i sig selv, dels at mediet egner sig godt til et kreativt arbejde med sprog. Endelig trænes eleverne også i de færdigheder indenfor it, som er nødvendige.

Eleverne skal informeres grundigt om forløbet og forløbet skal afsluttes med, at de selv skriver digte (indgår som en aflevering).

 

Klassens faglige forudsætninger og deres it-forudsætninger

Klassen er en 2g franskfortsættersprog (forår) og de sproglige eksempler og digte (Boris Vian) er valgt ud fra deres sproglige niveau. Klassen er dygtige med it. De behersker teksbehandling, internet, e-mail, Fronter, men de har endnu ikke prøvet at arbejde i et fællesdokument i Fronter (se bilag) og det vil derfor være opgavens it-faglige mål.

 

Modul 1. At opleve digte:

Dette modul skal rumme oplæsning af digte, valgt af eleverne selv. I denne fase må de gerne vælge et oversat digt eller et dansk digt. Kriteriet for valg af digtene skal være den personlige motivation, at man kan lide digtet og ønsker at delagtiggøre andre i den oplevelse, man har haft.

Jeg vil i denne forbindelse vise (vha brug af kanon) eleverne, hvorledes de kan have glæde af følgende websteder (det kræver lidt hjælp, da de er sprogligt svære):

www.franceweb.fr/poesie/index2.html

Club des Poètes. Web-sted som beskæftiger sig med poesi.

www.lettres.net

Portal: ”Lettres-Net, étude & enseignement du francais”.

Lavet til litteraturundervisning i det franske gymnasium. 

 

Modul 2. At lege med sproget

Formålet med dette modul skal være gennem en række konkrete øvelser at skærpe elevernes sproglige opmærksomhed og bevidsthed gennem leg med ord og ordklasser, ordbetydninger/konnotationer, sproglige billeder og sætninger. Dette modul er altså et værkstedsmodul, hvor eleverne skal prøve at håndtere nogle af lyrikskrivningens redskaber.

 

IT-redskaber: Tekstbehandling, klasserum (Fronter), grupperum (Fronter), fællesdokument (Fronter, se bilag), IT-kanon til fremlægning i forbindelse med plenum. Websteder på nettet (og disse it-redskaber vil selvfølgelig blive brugt i alle projektets faser i forhold til deres relevans).

 

Forslag til øvelser og opgaver:

Associationsøvelser ud fra impulsord – og sætninger.

Øvelse 1:

Associer på ordet: ”une plume” – skriv 6-8 stikord eller sætninger (på fransk), som kommer frem i dit hoved, når du hører ordet ”une plume”.

 

Øvelse 2:

Associer på ordene ”une plume bleue” på samme måde som ved enkelt ordet. Hvad sker der med dine associationer?

Øvelse 3:

Associer på følgende sætning: ” Il suffit que j’aime une plume bleue, un chemin de sable, un oiseau peureux.” Kommenter din associationsrække.

Øvelse 4:

Hvad ser du for dig, når du hører følgende: ”J’aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir.” Hvilke stemninger og følelser formidler denne sammenstilling af ord? Brug igen din associationsevne.

 

Selve arbejdet med øvelserne er individuelt, men følges op af et kort gruppearbejde, hvor eleverne i grupper på 4 vælger 3-4 associationsrækker fra hver øvelse ud. Grupperne præsenterer og kommenterer deres udvalgte rækker for hinanden vha kanonen.

 

Leg med ordklasser

Øvelse 1:

Omskrivning af en strofe, hvor alle adjektiver fjernes. Hvilken påvirkning har digtet med tillægsord? Og uden?:

                                   Il suffit que j’aime

                                   Une plume bleue

                                   Un chemin sableux

                                   Un oiseau peureux

Denne opgave laves som individuel opgave og mailes til læreren. Omfang 5-10 linjer.

 

Øvelse 2:

Sæt følgende ord sammen, så I får et lille digt ud af det:

Substantiver               verber                         adjektiver                   småord

m, monde                    pouvoir                       petit                            dans

m, morceau                 casser                         peureux                       pour

f, lumière                    aimer                          mince                          de

m, vent                                                           noir

f, vie

Opgaven er individuel og resultaterne lægges i klasserummet (Fronter) til fri læsning for alle. Resultaterne diskuteres i plenum på klassen.

 

Sproglige billeder

Øvelse 1:

Eksempler på sproglige billeder:

·        Si le soleil est froid

·        Qui dorment dans les crânes

·        La fin qui grouille

·        Ses bras de grenoille bancroche

På klassen arbejdes der med hvilke elementer består et spogligt billede af og hvordan opstår et sprogligt billede?

Øvelse 2:

Strofe med sproglige billeder:

                 Et moi je vois la fin

                 Qui grouille et qui s’amène

                 Avec sa gueule moche

                 Et qui m’ouvre ses bras

                 De grenouille bancroche

Skriv strofen om, så der ingen sproglige billeder er i den. Strofens indhold skal være det samme. Hvad kommer det til at betyde for oplevelsen af strofen? Hvorfor bruge sproglige billeder?

 

Modul 3: At læse og arbejde med 2 udvalgte digte af Boris Vian

De to udvalgte digte er som nævnt i opgaven side 1: Je voudrais pas crever og Ils cassent le monde og de danner nu udgangspunkt for en analyse og fortolkning.

Og til dette er der selvfølgelig viden at hente på nettet. Da eleverne er bekendte med at søge kritisk på nettet og behersker dette, ønsker jeg ikke at spilde vores fælles tid med at lede efter relevante links og jeg har derfor på forhånd udvalgt:

http://borisvian.free.fr/sommaire.php

Imponerende privat hjemmeside om Boris Vian. Alle former (næsten) for oplysninger kan findes og sproget vil være forholdsvist let tilgængeligt for eleverne.

 

http://pages.infinit.net/elmarto/vianpics.html

Hvordan ser Boris Vian ud? Fotografier med enkel og forståelig tekst.

 

Modul 4: At skrive digte

Eleverne skulle nu være bekendt med lyrik som genre og de skulle gerne have skabt sig en værktøjskasse, så de er i stand til at håndtere redskaberne fra modul 2 og den tilegnede viden om genren fra modul 3 og 4. De vil derfor nu blive bedt om at udarbejde en fælles digital digtsamling på fransk.

Digtsamlingen skal præsenteres som et klasseprodukt på Powerpoint (hvilket de behersker).

 

Evaluering

Eleverne bedes evaluere arbejdet med lyrik som genre og it-delen, det at arbejde i et fællesdokument på Fronter.


 

 

 


Index