Nina Mohr Christoffersen og Hanne Rønnike                  

 

Fagmodul/fransk

Modulopgave B – på rejse i fransk

Nina Mohr Christoffersen (fransk, dansk og tysk) fra Marie Kruses Skole og Hanne Rønnike (fransk, samfundsfag) fra Frederiksberg Gymnasium  har inden for faget fransk valgt modulopgave B: På rejse i fransk. Vi vil i den sammenhæng beskæftige os med en tur til Paris med et 3.g højniveau-hold.

Adressen på hjemmesiden er: http://nina.mohr.christoffersen.person.emu.dk

 

Formålsbeskrivelse af præsentationsforløbet

Klassen på 15 elever skal på en 5-dages-tur til Paris. I forbindelse med turens program har klassens lærere udvalgt 5 temaer, som klassen skal beskæftige sig med i Paris i rejseugen. For at få så meget ud af turen som muligt har vi valgt at lade eleverne arbejde i grupper fordelt på de 5 emner inden turen. De 5 emner dækker både historiske, kulturelle og sproglige forhold (vi er jo i Frankrig) i Paris. Emnerne er: 1) Le grand Axe – La Voie Triomphale (hist-arkitektur), 2) Montmartre/Sacre-Coeur (hist, arkitektur,film, sange, maleri), 3) Victor Hugo (litt.- hist. musical), 4) Ionesco (litt.-teater) og 5) Les peintres impressionnistes (malere/maleri).

I selve Paris skal de så gå på Le grand Axe fra den lille triumfbue til Spreckelsens store, besigtige Montmartre-kvarteret og Sacre-Coeur, se Victor Hugos grav i Le Panthéon og evt. besøge hans hus på Place des Vosges, se Ionescos ”La cantatrice chauve” i Théâtre de la Huchette og besøge de impressionistiske malere på Musée d’Orsay.

 

Som det fremgår af lærerens web-side, har vi indlagt relevante,kommenterede links, som eleverne skal arbejde ud fra. Til hvert emne er der også indlagt nogle arbejdsspørgsmål, som har til formål at   lette elevernes søgning og  arbejde. Udover de anbefalede links, anbefaler vi dem også for sjov at gå ind på siden ”Paris en images”, som indeholder mange muligheder, og at søge via Google .fr. på

deres individuelle emner.

 

Det overordnede formål er altså, at eleverne kommer velforberedte til Paris og på den måde får rigtig meget ud af turen. Derudover er formålet selvfølgelig, at de opdager, hvormange relevante informationer man kan finde på nettet via de ”rigtige” links. Temaerne er valgt dels ud fra ønsket om at formidle et bredt historisk og kulturelt indtryk af den franske  hovedstad, dels ud fra ønsket om at arbejde med temaer, der før eller efter rejsen kan indgå i undervisningen, for på den måde at forbinde det der foregår i klasseværelset med verdenen udenfor.

 

Introduktion og organisering af arbejdet

Klassen er en 3.g højniveau-klasse, som  består af 15 elever.Som optakt til arbejdet med turen laver vi dels en brain-storm (hvad forbinder I med/ved I om Paris?),  og derefter ser eleverne en relevant video om Paris (der findes mange egnede, f.eks.” Ca,c’est Paris” eller sådan noget lignende ???) . De kan derefter vælge sig ind på emnerne, eller man kunne eventuelt trække lod. Hver gruppe består af 3 elever, som fordeles på de 5 emner.

 

Hver gruppe skal udarbejde en rapport på fransk (2-3 A4- sider) om deres emne , som skal afleveres  over FC-konferencesystemet til læreren og tælle for en skriftlig opgave. Når opgaverne er rettet, skal eleverne gruppevis fremlægge deres produkt for resten af klassen på fransk, således at alle ved noget om hvert enkelt emne inden afrejsen. Hver gruppe skal til de andre lave et oversigtsark med relevante nøgleord og informationer på fransk, samt et eller flere billeder, der har tilknytning til deres emne (tæller også for en skriftlig opgave). De må også gerne fremlægge deres resultater via slideshow, hjemmeside, Powerpoint-show eller lignende, men alle elever skal i hånden have et stykke papir om hvert enkelt emne, så det ikke går i glemmebogen. På selve turen skal de respektive grupper  repetere deres viden for de andre ”sur place”.

På denne måde bliver både den skriftlige og mundtlige (fremlægggelsen i klassen) dimension tilgodeset i forløbet.

Arbejdet med temaerne er sat til at strække sig over 2 moduler af hver 90 minutters varighed ved maskinerne, samt 2 moduler af 90 minutter til opsamling/fremlæggelse i klassen.

 

Klassens faglige niveau og it-kundskaber

Klassen har fransk på højt niveau, men er kun middelgod  Spørgsmålene til de respektive emner er derfor forholdsvis banale, så de ikke volder alt for store vanskeligheder at besvare. Eleverne har alle tidligere arbejdet med nettet, men nogle er mere rutinerede end andre. Skolen har i efteråret fået installeret FC-konferencesystemet, som har en indbygget hjemmesidefacilitet. Det var meningen ,at

dette projekts hjemmeside skulle uploades via denne, men da systemet kun kan oploade enkeltfiler og ikke mapper, fungerede det ikke. Derfor valgte vi at bruge en hjemmeside på emu-systemet i stedet for. Via smart.ftp-systemet kunne man her oploade  web-side-mappen , som er skrevet i Word. De it-faglige formål med projektet er, at eleverne får trænet følgende:

 

1)      benytte FC-konference-systemet

2)      kende kommentarfunktionen i Word (i forbindelse med rettelser)

3)      kunne hente relevante oplysninger på nettet via gode links

4)      kunne hente relevante billeder frem på nettet og inkorporere dem i en tekst

5)      kunne arbejde med flere åbne vinduer på en gang i Word

 

Kommentar til web-steder på lærersiden

LA VOIE TRIOMPHALE  (Kun fra Rond Point til Louvre)

http://www.paris-tourisme.com/monuments/elysees/index.html

 

God historisk beskrivelse.

 

http://www.genealogie.org/famille/lepage/j14a.htm | 10 Ko - 25/04/2003


Generelt om parisiske turistattraktioner.

 

 

MONTMARTRE

http://www.montmartrenet.com/

God ,rimelig overskuelig hjemmeside med forskellige punkter bl.a. ”Petite histoire de la butte”, herunder forskellige lokaliteter fx ”Le bateau-lavoir”, tilholdssted for malerne i slutningen af 19.årh, bl.a. Renoir. Små portrætter af ham + Toulouse- Lautrec +  gengivelser af”Le bal au Moulin de la Galette” og ”Le bal au Moulin Rouge”

Også logistiske oplysninger m. kort osv. ”Accès à la Butte” , Musée Toulouse-Lautrec og Musée Montmartre.

 

http://www.sacre-coeur-montmartre.com/fr/butte.html

Kirkens hjemmeside. Under ”Plan général” , ”Basilique” , Histoire” og ”Architecture et Construction” findes nogle historiske oplysninger om bl. a. kirken, dens byggestil og Montmartres etymologiske oprindelse. Ikke specielt spændende.

Godt billede af Sacré Coeur bagfra (Samme vinkel som Utrillo)

 

http://www.chez.com/parisvisite/montmartre3.html

Un village dans la ville. Månedens spadseretur. Bliver den ved med at findes på nettet? Ihvert fald god kommenteret , lidt andeledes gennemgang med fokus på den kunstneriske side. Realkommentar om ”Au temps des cerises”, hvis forfatter boede i rue Lepic. Etymolgisk forklaring.

 

 

VICTOR HUGO:

 

www.alalettre.com/Hugo-miserables.htm

Refererer til romanen ”Les Misérables”, men også til andre af Victor Hugos værker, hans liv osv.

 

http://www.lesmis.com/musical

Refererer til musicalen og de forskellige opsætninger på verdensplan.

 

http://www.geocities.com/stuartfernie/Misfilms.htm

Refererer til 1o forskellige filmudgaver af ”Les Misérables”

 

http://www.paris.org/Musees/Victor.Hugo/info.html

Kort information om adresse, åbningstider m.v.

 

http://www.paris.fr/musees/Maison_de_Victor_Hugo/portail/promenade/promenade1.htm

Spadseretur gennem Victor Hugos’ Paris med kommentarer til de forskellige stop.

 

http://www.paris.fr/musees/Maison_de_Victor_Hugo/ACTIVITES_JEUX/ACTIVITES_PEDAGOGIQUE/Activites_Pedagogiques.htm

Pædagogiske aktiviteter for voksne og unge, og hvem man kan henvende sig til i denne forbindelse.

 

http://www.paris.fr/musées/maison_de_victor_hugo/MAISON_DE_VH/FONDATION_MUSEE/Hotel_de_Rohan-guemenee.htm

Mest komplette side med husets historie. Gennemgang af de forskellige rum med tilknyttede temaer. på denne måde genfortælles også hans liv.

 

http://www.paris.org/Monuments/Pantheon/

Kort historisk gennemgang, billeder samt praktiske oplysninger vedr. Le Pantheon

 

www.lesmis.de/images/hugo.jpg

Billedet af Victor Hugo er fra denne hjemmeside. Her findes mange billeder, som ved klik henter forskellige oplysninger frem om Victor Hugo. Det billede, vi har valgt her, refererer til en tysk hjemmeside om Victor Hugo.

 

 

 

Formålet med øvelser  og valgte web-steder på lærersiden

 

Montmartre:

Formålet med øvelserne er at give eleverne et kendskab til kvarterets historie med særligt fokus på dets glansperiode som forlystelses- og kulturcentrum omkring 1900-tallet, til historien bag en af Paris’ kendteste turistseværdigheder (Sacre –Coeur) og til den vigtige historiske begivenhed: La Commune. Desuden synes vi, at det kunne være sjovt for eleverne at lære Montmartre lidt bedre at kende som kvarter i forbindelse med en læsning af Amélie. Øvelsen med at fortælle, hvor i Paris kvarteret ligger, og hvordan man kommer derhen, har til hensigt også at træne helt almindelige dagligdags gloser.

 

Web-stederne er udvalgt ud fra to kriterier: Eleverne skal kunne finde relevante oplysninger i forbindelse med det indhold vi efterlyser, og de skal selvstændigt øve sig i at udvælge og sammenskrive de bedste informationer. For at opgaven ikke skal blive for uoverskuelig, har vi valgt kun at videregive de bedste links.

 

Kravene til indholdet er formuleret for at spore eleverne ind på de centrale oplysninger i det de beskæftiger sig med.

 

Angående IT-formålet: Se ovenfor.

 

Les peintres impressionnistes:

Formålet med øvelserne er at give eleverne en generel introduktion til en af de væsentligste perioder i fransk malerkunst og komme ind bag ”facaden” på denne måske umiddelbart lidt glansbilledagtige maleriske retning. Formålet er også at kunne orientere sig på en museumsweb-side og kunne bruge en CD-rom, både med henblik på studie- og privat brug.

 

Linksene er her lidt mere præcise, ud fra en forestilling om, at det ville være svært for eleverne at orientere sig på museets hjemmesider pga. sprogvanskeligheder og manglende fagligt kendskab til området.

 

Victor Hugo:

Formålet med øvelserne er at give eleverne et kendskab til  Victor Hugo, som stadig er en forfatter der lever og siger os noget. De skal dels stifte bekendtskab med et af hans store værker, men også i Paris-sammenhæng få en fornemmelse af, hvor han færdedes og forstå, hvilken storslået begravelse han fik i Le Panthéon.

 

Ved hjælp af de anførte links kan eleverne forholdsvis let  både finde relevante oplysninger om Victor Hugos liv og værker, musicalen ”Les Misérables” og de mange filmudgaver, samt planlægge et besøg i Le panthéon og Victor Hugos hus.

 

 

 

Evaluering

 

1)       Var du tilfreds med det emne, din gruppe skulle arbejde med?

2)       Hvordan fungerede jeres gruppearbejde generelt?

3)       Hvordan var din egen arbejdsindsats?

4)       Var det let eller svært at finde noget relevant materiale via linksamlingen?

5)       Hvordan oplever du det rent faglige udbytte af gruppearbejdet?

6)       Var du tilfreds med din gruppes mundtlige fremlæggelse i klassen?

7)       Var tidsrammen for kort, for lang eller passende?

8)       Hvordan var dit udbytte af de andre gruppers fremlæggelse?

9)       Føler du dig velforberedt til Pariser-turen?

10)   Har du rent it-mæssigt lært noget, du ikke kunne i forvejen?

 Hvis ja, hvad?

11)   Er der noget, der skal gøres anderledes en anden gang?

 

 

 

 

Adressen på hjemmesiden er: http://nina.mohr.christoffersen.person.emu.dk


Index