Jørgen Jørgensen & Jacques Piloz

Pædagogiske overvejelser til vores hjemmeside :

(adressen:  http://www.vhim-gym.dk/fr-jj-pi )

Som fransklærer kan man sommetider have en fornemmelse af, at der i det tekstmateriale, man traditionelt har til rådighed, er en overrepræsentation af tekster om krig. Bare tænk på titler som "Au revoir les enfants", "Un sac de billes", "Le grand cahier" og alle de bøger, der behandler algierkrigens rædsler. Derfor lå det i baghovedet på os, da vi gik i gang med at søge materiale til denne modulopgave, at det gerne måtte handle om noget livsbekræftende og positivt (det kan nogle af de ovenfor citerede titler samtidig være!). Valget faldt  på Gionos lille novelle, som det er let at finde i en elektronisk udgave på nettet. Her er krigen ganske vist med som kulisse, idet forfatterens liv i høj grad er præget af denne, f.eks. gennem soldatertjeneste, men novellens fokus er på "kulturens helt" Elzéard Bouffier , der helt uegennyttigt kæmper sin egen kamp for naturen. Med dette tekstvalg er der heller ingen problemer med forfatterrettigheder. Tværtimod opgiver han dem i den gode sags tjeneste, som det fremgår af vores præsentation.

Med sin tekst understreger Giono, hvor vigtigt det er at passe på miljøet, og bl.a. dette tema er vi som Unesco-skole forpligtet på. I juni måned skal et lille 1.g fransk fortsætterhold fra skolen repræsentere Danmark ved et internationalt møde mellem elever og lærere fra ca. 50 lande, der afholdes i Frankrig, og som netop handler om vand. Hertil kunne Gionos novelle måske bruges som et oplæg  Med sagprosateksten om Victoria Bandas arbejde i Malawi får vi samtidig en nutidig synsvinkel på sammenhængen mellem træplantning og vandforsyning.

Ellers vil vi mene, at teksterne egner sig bedst til at blive læst på et 2.g hold, fransk fortsættersprog, eller på et 3.g. hold, begyndersprog på højt niveau. Der anvendes passé simple, og der er trods alt en del tekniske udtryk og fagudtryk med træer. For ikke at eleverne skal køre træt i disse specialgloser, er det tanken at sætte nogle illustrationer ind i stedet for gloser, så at eleverne umiddelbart kan se, hvilken træsort der er tale om. I det hele taget vil vi ikke opgive for mange gloser. Dér, hvor eleverne kan gætte sig til et ords betydning, f.eks. ud fra engelsk, opgives glosen ikke. Hvis der opgives for mange gloser, er der heller ingen idé i, at eleverne skal lave deres egne individuelle gloselister.

Endelig er det ikke nødvendigt at opgive så mange gloser, da præsentationen af teksten kan støttes af en "dessin animé", hvor Philippe Noiret lægger sin karakteristiske stemme til forfatterens beretning om Elzéard Bouffier. Når f.eks. glosen "une tringle de fer" optræder, kan eleverne samtidig på tegnefilmen se, hvad dette begreb dækker over.

 

Om gloser og det tekniske :

Med hensyn til at lade eleverne lave om på gloselisterne havde vi valget mellem at gøre listerne individuelle eller til fælles eje. Vi valgte den første løsning, hvor hver elev i et Word-dokument eller i FrontPage, hvis eleven råder over programmet hjemme, kan føje gloser til (el. slette nogle). Hermed opnår vi ikke vidensdeling, men til gengæld kan hver elev se netop de gloser, han/hun mener at have brug for. Den anden løsning, som skærmbilledet giver indtryk af, ville efter vores mening få gloselisten til at svulme op, selv om man med adgangskode kan sikre sig, at kun holdets elever kan bidrage med ny gloser.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om den større skriftlige opgave

Hvis den ikke i forvejen har været gennemgået for den elev, der påtænker at skrive den større skriftlige opgave i faget fransk, kan Gionos novelle indgå som tekst for opgaven. Imidlertid tæller denne novelle ’kun’ lidt over 13 ns, dvs. at den alene ikke kan udgøre tekstmaterialet.

 

Afhængigt af elevens interesser kan novellen ses i perspektiv med en anden tekst, der kan præge hele opgaven i forskellige retninger.

Det kunne være et uddrag af E. Carles, une Soupe aux Herbes sauvages, en selvbiografisk beretning der tids- og stedmæssigt passer fint sammen med Gionos novelle. Forholdet til naturen, levevilkår for  folk, der levede langt ude på landet i begyndelsen af det 20. århundrede kunne så være nogle af hovedtemaerne for en opgave.

 

Man kunne sidestille Gionos novelle med en sagprosatekst – en artikel el. programmet for et politisk parti. Opgaven kunne så handle om den økologiske tanke, før og nu. Om hvorvidt de synspunkter, de Grønne forfægter er moderne.

 

En anden mulighed kunne være at læse Gionos novelle parallelt med et uddrag af en af Pagnols bøger, der også henter deres inspiration fra det sydøstlige hjørne af Frankrig. Opgaven kunne så gå på ligheder og forskelle i opfattelsen af naturen. Eller på en sammenligning af de to forfatteres stil i beskrivelsen af det overordnede fælles tema.

 

Eller man kunne sammenstille Gionos tekst med Tourniers "La Fugue du Petit Poucet" med henblik på at sammenligne holdningen til "træplantere" (M. Logre hos Tournier) og skovhuggere.

 

En sidste mulighed kunne være at sætte Gionos tekst i kontrast til en aktuel tekst (litterær eller sagprosa) fra et af de frankofone områder – først og fremmest Afrika -, der i højere grad kender til problemer vedr. ørkendannelse, skovhugst, vandforsyning end Frankrig i dag. Opgaven kunne så vedrøre individets formåen og begrænsninger kontra samfundets/fælleskabets.

 

Og vi er ikke i tvivl om, at Gionos l’Homme qui plantait des Arbres kunne indgå i adskillige andre kombinationer som tekstmateriale til den større skriftlige opgave.

 

Evaluering af forløbet

Til evalueringen af forløbet vil vi bruge det dertil konstruerede RAD-modul i First-Class-programmet. Det er ret enkelt at oprette et spørgeskema heri og administrere svarene.

Vi vil dels stille nogle spørgsmål, hvor eleverne skal give ét svar ud fra flere svarmuligheder. I evalueringen vil vi f.eks. gerne vide, hvad eleverne har syntes om temaet i teksterne i forhold til tidligere behandlede emner i undervisningen. Da undervisningsforløbet er begrundet i, at vi skal leve op til nogle krav som Unesco-skole, kunne det også være interessant at vide, hvor interesserede de egentlig er i f.eks. miljøspørgsmål.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil også have svar på, hvordan de opgivne gloser har passet til deres niveau. Dvs., hvordan deres personlige gloselister ser ud i forhold til de gloser, vi har opgivet.

Endelig vil vi  lægge op til, at eleverne skal give nogle tekstsvar, hvor de nærmere kan angive, hvad de har ment om forløbet, hvor stort deres engagement har været, og hvad de har fået ud af de links, vi har henvist dem til, og de fora, de har bidraget til.

 


 

 Index