Fransk grammatik- og sprogundervisning med internet.

Kirsten Kirkegaard & Anne Jørgensen, Frederiksberg Gymnasium

 

 

Beskrivelse af klassen og praktiske rammer

Klassen, som forløbet skal køre i, er en 2g begynder fransk og består af 16 elever. Naturligvis findes der i klassen elevtyper af alle slags – såvel top som bund – men det er ikke nogen uoverkommelig opgave at få enderne til at mødes.

Eleverne er trænede it-brugere –dog nogle mere end andre. Deres it-kompetencer er i forbindelse med et tidligere projekt blevet screenet og som et minimun kan alle arbejde med tekstprogram, søge information på nettet og anvende det fundne materiale konstruktivt. Klassen har også tidligere arbejdet med øvelser fra programmet Hot Potatoes, hvor læreren har konstrueret øvelser i form af krydsogtværs, tip en 13, quiz, indfyldningsopgaver etc.

Læreren forsøger i dette forløb at henvende sig til alle elevtyper og benytte sig af forskellige læringsformer. Der er især fokus på grammatik og på indlæring via gennemgang og øvelser på internettet.

Undervisningen vil finde sted i klassens stamlokale, skolens EDB-rum og derhjemme. Alle elever har mulighed for at arbejde on-line, enten på skolen eller derhjemme.

Forløbet forventes afholdt på skolen intranet – Fronter. Det har den fordel, at eleverne kan arbejde uden for skoletid, dvs enten i form af lektier eller opfølgning, hvis en elev er kommet bagud, evt. i forbindelse med sygdom. Slutelig vil det således også være muligt ekstra at træne færdigheder og forbedre sit faglige standpunkt.

 

Forløb

Eleverne har som overgangstekst fra grundbog til egentlig tekstlæsning valgt følgende forløb : Mariama af Mamadou Diallo i Contes d’Afrique de l’Ouest.

Denne er tekst er yderst interessant – både fordi det er et senegalesisk eventyr og dermed en frankofon tekst og fordi den niveaumæssigt er meget egnet som overgangstekst samtidig med, at den har et egentligt budskab.

I forløbet vil der blive arbejdet med forskellige grammatiske emner, men i denne opgave sættes der udelukkende fokus på bundne personlige pronominer i form af akkusativ og dativobjekt. Der vil blive arbejdet med sætningsanalyse, indfyldningsøvelser af først et objekt dernæst to i samme sætning. Slutelig ønsker vi også at træne kongruens i forbindelse med kort tillægsform i sammensatte tider ved foran stillet akk.obj.

Læreren vil forud for forløbet søge på nettet efter websites med relevante øvelser. Yderligere vil der blive lavet opgaver på programmet QUIA, som efterfølgende lægges ud på nettet på egen website (se mere herom senere).

 

 

Konferencesystem – Fronter

På FG eksisterer et intranet, som hedder Fronter. Fronter er opdelt således, at der findes et såkaldt fælles rum (dvs. lærernes og klassernes) og et personligt rum (dvs. lærerens eller elevens eget).

I det fælles rum har alle klasser sit eget rum. I rummet har hele holdets medlemmer (dvs lærer og elever) adgang og her kan der lægges filer ind, skrives på fælles dokument, diskuteres etc. Det er i dette rum, at forløbet Mariama vil blive lagt ind af læreren og eleverne kan til enhver tid gå ind og hente materiale; det være sig link til tekst (hvis den findes på nettet), links til emnerelaterede websites,  links til grammatikøvelser,  forløbsplan, øvrige opgaver, lektie etc. Indholdet er fleksibelt og kan hele tiden ændres, hvis der er behov for det.

Klassen kan altså arbejde ubesværet med sin mappe og læreren sørger for, at den hele tiden er opdateret.

 

www.visl.sdu.dk

I vores forløb ønsker vi som tidligere nævnt at arbejde med bundne personlige pronominer og genkendelse af dem. Derfor føler vi det nødvendigt at starte med at arbejde lidt med sætningsanalyse og genkendelse af en bestemt ordklasse. Fra andre sproglærere på skolen har vi hørt omtalt programmet VISL, som er en website udviklet på SDU  med det formål at træne studerendes kompetencer i at analysere sætninger og genkende ordklasser på en lang række forskellige sprog. Vi håber, at også vores elever på deres niveau kan få fagligt udbytte af at arbejde på denne website. Dog vil vi ikke give dem frie tøjler men selv udvælge hvilke øvelser, der skal laves.

VISL er bygget op omkring computerspil. Det mener vi, må være et udmærket argument for at vække elevernes interesse. På mainsite er der 7 spil; vi udvælger dog hurtigt kun 2 af dem, som synes at være på et sådant niveau, at alle elever kan være med. Det drejer sig om følgende to spil : Paintbox og Wordfall.

Paintbox indeholder et spil med farver, dvs eleverne skal farve ordene i en bestemt ordklasse, i vores tilfælde : De personlige pronominer. Der er en også en flodhest, der kommer med kommentarer. Spillet synes godt, da eleven selv kan arbejde i sit eget tempo.

Wordfall er, som navnet indikerer, et ordvandfald, dvs ordene falder vilkårligt ned fra toppen af siden. Eleverne skal så fange ordet og placere det i den rigtige ordklasse nederst på siden. Dette spil minder meget om, hvad elever selv spiller privat, så man må forvente at det vil fænge – i hvert fald i starten.  

 

http://fransk.acnord.dk

Efter denne introduktion til sætningsanalyse og genkendelse af ordklasser er vi nu parate til at gå på internettet og lede efter grammatik- og sprogundervisningswebsites og

på franskfagets egen website finder vi nederst et link til en side, der kaldes : Virtuel fransk – et DDN-projekt. Det er et projekt udarbejdet af Jens Peter Weibrecht m.fl.

Her klikker vi os ind på grammatik og videre til vores emne : Pronominer. Så langt så godt – det synes forholdsvist let, også for elever at finde rundt i.

I oversigten findes der umiddelbart 4 øvelser med pronominer – øv. 02, øv. 03, øv. 05 og øv. 08, som er en quia-opgave.

Inden der klikkes på den valgte øvelse, noteres det, at der i margen er påskrevet, hvilket niveau øvelsen dækker. Noget som på forhånd indikerer, om den er relevant eller ej i vores forbindelse (2g begynder fransk). Vi vælger dog at tjekke dem alle ud.

 

 

Øvelse 02 (A-niveau)

Den første øvelse er det man kalder Le jeu de l’oie – en form for gåsespil på internettet. Det er flot og appetitligt bygget op – med en flerfarvet slange og terninger + opgave i højre margen. Spillet begyndes og terningerne kastes. Der bliver stillet en opgave, som løses ud fra 3 valgmuligheder. Ved korrekt svar, skrives der : Réponse exacte og ved fejl, bliver knappen rød og det rigtige svar (la bonne réponse) popper op.

Dette spil er – på trods af niveauet – et let tilgengængeligt spil og man får lyst til at spille det bare ved at se på den flotte grafik. Et sikkert hit hos eleverne, mener vi.

 

Øvelse 03 (C-B niveau)

Heldigvis klikker vi os frem uden besvær og på skærmen viser der sig en indfyldningsøvelse. Vi prøver at udfylde den men opdager, at det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i opgaven, inden den påbegyndes, da det kan være svært at overskue – i hvert fald for nogle elever – hvad der er rigtigt og hvad der er forkert svar og hvordan man når frem til det rigtige.

Dog må det siges at øvelsen er anvendelig og at den kan bruges i differentieret undervisning - både som ekstra træning derhjemme men også til den lidt dygtigere elev, der hurtig er færdig på klassen.

 

Øvelse 05 (C niveau)

Øvelse 05 har et lidt lavere niveau end 03 – hvilket også er markeret i oversigten – og den synes mere overskuelig. Når sætningen er færdiglavet, kan eleven trykke på verifier og med det samme få at vide, om svaret er korrekt eller ej. En evt. score oplyses også. Har eleven imidlertid brug for lidt hjælp til at løse opgaven, klikkes der på indice og det første bogstav optræder. Denne knap skal læreren dog være opmærksom på, da nogle elever snyder ved at trykke gentagne gange og dermed få løsning serveret.

 

 

Øvelse 08 (C niveau)

Øvelse 08 er en quia-opgave. Den er vi meget interesserede i, da vi jo senere i forløbet skal udarbejde en sådan øvelse til vores emne. Quia-øvelsen ser straks spændende ud : Der er en opgaveformulering – opgaven består i at punktoversætte tekst – og ved udfyldt svarrubrik får eleven med det samme svar i form af retteben ved korrekt svar. Svarer eleven imdlertid forkert, popper det rigtige svar op. Nederst på website er der også rubrikker med : Check answers, Skip exercise eller Give up show me the answers.

Det eneste negative ved denne øvelse synes at være, at den er på engelsk. Måske kan det give sprogforvirring for den mindre dygtige elev. Dog mener vi, at danske elever er så vant til at læse engelsk (på fx. computer) og at det således ikke bør være et nævneværdigt problem.

 

Samlet evaluering af øvelser fundet på http://fransk.acnord.dk

Efter at have klikket os fra den ene øvelse til den anden må vi sige, at forløbet virker efter hensigten, nemlig at træne en bestemt grammatisk kompetence hos eleverne.Det kan diskuteres, hvorvidt alle øvelser er gennemskuelige eller ej, om konstruktionerne er lavet efter hensigten etc. Nogle gange kunne man som lærer da også godt ønske sig, at rigtigt svar ved forkert indtastning ikke poppede op med det samme men at eleven blev guidet frem til selv at skrive det.

Men rent grammatisk set trænes såvel akk. som dativpron. i alle øvelser, og i nogle sætninger trænes deres indbyrdes placering ved begges tilstedeværelse. Der er også tænkt på progression i øvelserne, da der både opereres med usammensat personbøjet verbum, verbum i sammensat tid, futur proche, modalverbum + infinitiv, benægtede sætninger etc.

Man kan altså se, at der er tale om gennemarbejde øvelser til forskellige niveauer.

Samtidig er det en fornøjelse, at der nu arbejdes koncentreret på at samle forskellige materiale under en website – her tænkes på såvel grammatikøvelserne som på litterære forløb etc.

 

Udenlandske websites

http://www.shs.d211.org/ForeignLang/faculty/Jll/new_page_9.htm#Reprise

Efter at have kigget nøje på Virtuel fransk finder vi det interessant men også udforskende at søge en udenlandsk website, der kan dække vores behov – her tænkes på grammatisk gennemgang af emne og dertil hørende øvelser.

Vi forsøger os med : www.google.fr , hvor vi skriver exercice de grammaire i søgefeltet.

Meget popper op på skærmen og som sædvanligt er det svært at overskue, hvad der godt og hvad der er mindre godt. Vi klikker på lidt forskelligt og falder til sidst over

http://www.shs.d211.org/ForeignLang/faculty/Jll/new_page_9.htm#Reprise .

Denne website ser umiddelbart meget interessant ud, da den ud over grammatiske øvelser også gennemgår emnet grammatisk – compléments d’objets explication. Her kan man læse sig til, hvad er et pronomen er og hvordan det anvendes/ placeres i sætningen.

Efterfølgende kan man så gå videre til compléments d’objets exercice, som bl.a. indeholder en quia-øvelse. Lige som den sidste quia-øvelse, vi så på www.emu.dk ,

er denne øvelse bygget op over sætninger med tilhørende svar. I svaret skal eleven udfylde det tomme felt og det gøres ved at klikke på icon og frem kommer 5 eksempler, som eleven skal vælge imellem. Under øvelsen står : check answers og check answer sheet . Her skal der klikkes, hvis man ønsker at få at viden om svaret er korrekt eller ej og evt. få det rigtige svar serveret. Her kunne vi som fransklærere godt tænke os, at det rigtige svar ikke straks popper op men at eleven selv skal gå trin for trin frem til det rigtige svar.

Ligesom tidligere er der den rigtige progression i øvelsen, da der er konstrueret sætninger med présent, p.c., modalverber + inifitiv og futur proche.

Vi går nu tilbage til vores mainwebsite og finder endnu en øvelse, vi kan bruge i vores forløb. Denne gang gælder det kongruens ved foranstillet akk.obj. i sammensat tid – Accord du pc avec avoir. Denne øvelse påtænker vi primært at anvende til den lidt dygtigere elev, som hurtigt bliver færdig med dagens andre øvelser. Altså en form for differentieret undervisning.

Denne øvelse er opbygget på samme måde som den allerede omtalte ovenover.

 

FLE

http://cc.oulu.fi/~hweinach/pointfle/

Efter de konkrete øvelser får vi lyst til at vise eleverne en liste med transitive verber uden præposition og en med transitive verber med præpostion (à).

Det finder vi noget om på Fagenes Infoguide – http://infoguide.emu.dk/CategoryProcessor.pub?catid=47

Nederst i den lange række klikker vi os ind på siden http://cc.oulu.fi/~hweinach/pointfle/ og videre til Grammaire. Her klikker vi på Pron.compléments.

Fra listen vælger vi Verbes transitifs (sans préposition) og Quelques transitifs directs avec à.

To lister som giver et overblik over verber med akk.obj. og verber med dativobj. Ganske nyttigt for eleverne.

 

www.quia.com

Når man ønsker at lave et internetbaseret forløb ud fra en bestemt tekst, er det godt så vidt muligt at inddrage teksten i øvelserne for at give eleverne følelsen af sammenhæng og overblik. Det har man mulighed for ved at anvende website’n QUIA. På denne site er det muligt at lave sine egne grammatiske øvelser og dernæst lægge dem ud på internettet. Man kan altså forme øvelsen efter elevernes aktuelle behov og lave den progression, der er nødvendigt for holdet. Man kan også differentiere sin undervisning ved at lave øvelser på flere niveauer. Endelig har det også den fordel, at det kan lægges på Fronter i klassemappen, dvs. eleverne kan til enhver tid gå ind og løse opgaverne.

Vi har valgt at lave følgende øvelser med afsæt i vores tekst : Mariama af Mamadou Diallo:

 

http://www.quia.com/rd/31707.html    (Akkusativpronominer)

 

http://www.quia.com/rd/31706.html    (Dativpronominer)

 

http://www.quia.com/cz/38495.html    (Mariama akk.pronominer)

 

http://www.quia.com/cz/38515.html    (Mariama dativpronominer)

 

http://www.quia.com/cb/71552.html   (Akkusativ og dativpron.)

 

Vi har forsøgt at variere øvelserne ved at vælge opgavertyper som Opstli pronominerne i rigtig rækkefølge, indfyldningsøvelser og et spil, hvor to elever kan dyste mod hinanden.

 

Pædagogiske og faglige overvejelser

I vores forløb har vi arbejdet med grammatikundervisning på nettet. Vi har fundet mange spændende steder og mener også, at vi ved hjælp af spil, quiz, indfyldingsøvelser etc har gjort grammatikundervisningen mere tilgengængelig.

Vi anser det for at være uhyre vigtigt, at eleverne præsenteres for alternative måder at lære grammatik på. Man har igennem tiderne hørt mange historier om, hvor kedeligt det er at terpe grammatik og derfor er brug af internet i grammatikundervisningen en kærkommen lejlighed til at slippe af med disse forestillinger.

I vores arbejde på internettet har vi forsøgt at dække såvel grammatisk syntaks som øvelser. Vi mener også, at vi ved dette metodevalg har imødekommet elevtyper, som måske under andre omstædigheder ikke ville have fået det samme faglige udbytte. Sideløbende er også den lidt dygtigere elev blevet tilgodeset i form af tilbuddet om differentierede øvelser.

 

Vi anser grammatikundervisning på nettet for at være en ny og spændende måde at vække elevernes interesse på og samtidig indeholder den ubegrænsede muligheder for – på fantasifuld vis - at videreudvikle elevernes kompetencer.

 


  

Bilag

Arbejdspapir til eleverne

Vores emne er de bundne personlige pronominer. I skal nu gå ind på følgende websites og løse opgaverne :

 

 

http://fransk.acnord.dk

 

  1. Klik på emnet grammatik
  2. Klik på pronominer
  3. Løs opgaverne 02,03,05,08 ved at følge anvisningerne.

 

 http://www.shs.d211.org/ForeignLang/faculty/Jll/new_page_9.htm#Reprise

 

  1. Klik på compléments d’objets explication
  2. Læs forklaring
  3. Gå herefter tilbage til index
  4. Klik dernæst på compléments d’objets exercice
  5. Følg anvisningerne og løs opgaverne

 

Hvis ekstra tid

  1. Klik på Accord du pc avec avoir
  2. Følg anvisningerne og løs opgaverne

 

 

http://www.quia.com/rd/31707.html    (Akkusativpronominer)

·         Klik ind

·         Indsæt pronominerne i rækkefølge efter person og tal

 

 

http://www.quia.com/rd/31706.html    (Dativpronominer)

·         Klik ind og følg anvisningerne

·         Indsæt pronominerne i rækkefølge efter person og tal

 

 

http://www.quia.com/cz/38495.html    (Mariama akk.pronominer)

·         Klik ind og følg anvisningerne

 

 

http://www.quia.com/cz/38515.html    (Mariama dativpronominer)

·         Klik ind og følg anvisningerne

 

 

http://www.quia.com/cb/71552.html    (Akkusativ og dativpron.)

·         Klik ind og følg anvisningerne

·         Vælg om du vil  dyste mod en kammerat eller om du vil spille selv

·         Held og lykke !

 


Index