Christen Bager: Rejse til Ardèche

 

http://www.dronninglundcup.dk/2b/for.htm 

 

Formål:

Hovedformålet er at få eleverne til at skaffe sig et forhåndskendskab til historiske, kulturelle og sproglige forhold i en bestemt egn i Frankrig, Ardèche, v.h.a. Internet.

Dernæst er der en sproglig dimension: Eleverne skal trænes i at overskue en fransk webside, sortere oplysningerne og læse og forstå de dele, der har speciel interesse for deres emne/tema.

Endelig er der en IT-del: Udvikle deres evne til at navigere på Internet v.h.a. både portaler og søgemaskiner samt anvende diverse edb-programmer i forbindelse med præsentation (PowerPoint, lydprogrammer m.m.)

 

Introduktion + organisering:

                      Projektet skal foregå med 2.b, hvor alle 21 elever har fransk som begyndersprog.

Eleverne organiseres i 4 grupper: 3 grupper à 5 personer og 1 gruppe à 6 personer. Disse grupper er også de grupper, der indlogeres i de forskellige ”gîtes” i VVF, og hvor de selv skal sørge for indkøb, kost og rengøring.

 

Projektet:

2.b skal på studietur til Ardèche  med fagene fransk, historie og geografi (en lærer har fransk, og den anden lærer har historie og geografi).

                      Projektet består af tre faser:

                                            Fase 1:

Forberedelsesfasen, som foregår hjemme med rejseplanlægning, research m.m. (Timetal varierer fra fag til fag, da noget er fælles, og andet er fagspecifikt. Fransk anvender her 10 timer)

Fase 2:

Selve studieturen, som foregår i Ardèche, hvor klassen er indlogeret i VVF, Les Vans. Man har ”egen” bus og chauffører med. (Timetal for fransk: 10; geografi: 10 timer og historie: 10 timer).

                                            Fase 3:

Efterbehandling og evaluering.
Der foregår dels en fagspecifik efterbehandling, som for fransks vedkommende løber op i 5 timer).
Evaluering ligger efter skoletid og foregår som en ”Soirée occitane" på skolen, hvor eleverne fremlægger både noget fagspecifikt og noget mindre fagligt (bl.a. turoplevelser). Elevernes forældre samt klassens øvrige lærere er inviteret og udover fremlæggelse v.h.a. hjemmesider og PowerPoint serveres et traktement bestående af flûte, franske ost og (rød)vine.

 

Produktkrav:

Hver gruppe skal udarbejde en mundtlig fremlæggelse på ca. 15-20 min., hvor eleverne får udleveret et stk. A4-ark med stikord, og hvortil de selv kan tilføje kommentarer m.m. I forbindelse med fremlæggelsen skal gruppen enten anvende hjemmesider eller PowerPoint. Andre IT-muligheder må også gerne anvendes.

                     

                 Emne:

                      Der ønskes en præsentation af:

                                            Nîmes + Pont du Gard

                                            Aubenas + nordlige Ardèche

                                            Vallon Pont d’Arc og les Gorges de L’Ardèche

                                            Les Vans, Chambonas og nærmeste omegn.

                                           

I fremlæggelsen skal indgå historie, kultur, geografi, befolkning, erhverv, religion og sproglige forhold.

 

I forbindelse med ”Soirée occitane” skal ovennævnte præsententationer gentages, men denne gang i reduceret udgave, 60-75%, men derpå skal knyttes et nyt punkt: Gruppens vurdering af turens faglige og sociale værdier.

 

 

Redegørelse for mdtl. og skr. udtryksfærdighed:

                      Der arbejdes med ovennævnte færdigheder i fransk og dansk på følgende måde:

                     

DANSK:

Selve fremlæggelsen foregår mundtlig og på dansk, men franske ord og udtryk forekommer naturligvis.

I forbindelse med fremlæggelsen skal udarbejdes et ark A4 med stikord – ligeledes på dansk.

 

FRANSK:

I forbindelse med forberedelsen vil der være behov for at sende e-mail til turistkontorer, institutioner samt enkeltpersoner. Disse henvendelser skal være på fransk. Eleverne formulerer henvendelserne, men læreren checker dem inden afsendelse.

Da eleverne også skal ud og interviewe nogle franskmænd, skal de også anvende deres mundtlige sprogfærdigheder. Som optakt til interviewene har de forberedt en række spørgsmål lige som de også har lavet en liste over forventede anvendte ord/udtryk.

 

 

Forslag til evt. udvidelse af projekt:

Der er ikke tænkt på nogen udvidelse af projektet under studieturen, da programmet på forhånd er tætpakket. Dog er der en elev, der muligvis kan medbringe et digitalt videokamera. Hvis det lykkes, er det planen at et par af eleverne med hjælp fra andre eleverne (der har Film og TV) vil lave en lille film og fremvise den ved ”soirée occitane”.

 

Faglig niveau:

Klassen er som tidligere anført en sproglig 2. g, der har haft fransk i knap 2 år. Det er måske lige på grænsen af deres sproglige formåen, men på dette gymnasium er der ikke mulighed for at lave studierejser til Frankrig i 3.g med fx et højniveau-hold. Til gengæld vil jeg gerne tilføje, at det faglige niveau står pænt højt i denne klasse, hvilket i øvrigt gælder alle fag.

 

IT-kundskaber:

M.h.t. IT har klassen i 1. g været introduceret til de grundlæggende IT-kundskaber: Skolens IT-system, generelle Windowsfærdigheder (herunder filbehandling: kopiere, gemme, slette), tekstbehandling, Internet incl. søgemaskiner og portaler, e-mail, konferencesystem, lettere billedbehandling samt PowerPoint. Hertil kommer bibliotekssøgning, som vel rettere burde hedde ”data- og informationssøgning”, da en væsentlig del af indholdet netop drejer sig om søgning via Internet. Herudover har klassen anvendt andre fagspecifikke programmer. Således har eleverne også anvendt elektroniske ordbøger samt grammatikøvelsesprogrammerne Calis, F-bog og ”Un menu français”.

I forbindelse med mundtlig årsprøve i 1. g blev ekstemporalteksten erstattet af en Internetopgave. Eleverne inddeltes i summegrupper, der hver især skulle finde oplysninger om en fransk egn eller by udelukkende v.h.a. Internet. Produktet skulle være et mundtligt oplæg på 4-5 min. Projekter af lignende karakter har klassen afprøvet i andre fag, så klassen er godt gørende m.h.t. IT-færdigheder.

Lærer-websiden:

Lærerwebsiden er hverken stor, flot eller prangende. Den rummer blot de mest nødtørftige oplysninger, herunder links. Af erfaring ved jeg, at man ikke bare kan slippe en klasse løs, men derimod snarere bør styre deres søgning. Derved bliver det faglige udbytte også bedre.
I første omgang er der medtaget nogle få, men meget anvendelige portaler, som hver især har links til en masse relevante websteder. Dernæst er der medtaget en række franske søgemaskiner for at undgå, at man leder forgæves i Jubii m.fl. Et af problemerne er naturligvis, at eleverne hellere vil over i de engelsksprogede søgemaskiner/websider, men har fået indskærpet, at det ikke er ”tilladt”.

Beskrivelse af evaluering:

I princippet er der to evalueringer. Den ene finder sted i klassen, hvor både den faglige og turmæssige side evalueres. Først udfyldes et spørgeskema, dernæst gennemgås resultater herfra og klassen kan derefter mundtlig kommentere resultatet herfra.

Den anden evaluering foregå i forbindelse med ”Soirée occitane”, hvor eleverne principielt bliver bedt om en tilsvarende evaluering. Imidlertid må man nok forvente, at det vil være begrænset hvad der kommer af kritik/negativ omtale, når forældre er til stede, og det er disse formentlig også klare over. Alligevel kan forældre godt få en fornemmelse af, om eleverne fik fagligt og socialt udbytte af turen. IT-færdighederne oplever de jo selv.

 

Pædagogiske overvejelser.

På mit gymnasium har vi bestemte studierejsetraditioner. En af dem er, at rejser skal foretages af stamklasser, hvilket principielt udelukker HN-hold i fransk. Dernæst er der tradition for at arrangere en slags charterrejse, hvori indlægges et fagligt indhold. Indkvartering foregår normalt på hotel med kvartpension.

Med ovennævnte studietur, som i øvrigt er min første studierejse i fransk overhovedet, har vi brudt med ”charterrejsetraditionen”. Begrundelsen er hovedsageligt, at eleverne skal tættere på Frankrig og franskmændene. I praksis vil de skulle foretage indkøb, og når det foregår i en landsby, må man klare sig på fransk. Det betyder, at eleverne på denne måde tvinges til at anvende det, de har lært og mere til.

Af gode grunde har vi ikke valgt en storby, hvor livet trods alt er mere internationalt, og hvor folk bedre kan klare sig på engelsk.

M.h.t. indholdet har vi samarbejdet med rejsebureauet, som i meget høj grad har imødekommet vore ønsker, men også selv har haft nogle fortræffelige ideer, som vi har benyttet.

 

Rejsen er i store træk planlagt som en ”kulturrejse”, hvor der indgår elementer af historie, geografi m.m., men et gennemgående træk er at arbejdssproget er fransk. Ved grottebesøg, skolebesøg, danseaften samt aften med franske kokke får eleverne rig mulighed for især at lytte, men i høj grad også for at anvende fransk. Fx arrangementet med de franske kokke, hvor disse på fransk instruerer vore elever i, hvorledes maden skal tilberedes. Eleverne, inddelte i smågrupper, går derpå tilbage til lejlighederne og starter forberedelserne, mens de franske kokke går rundt og snakker med dem, hjælper dem m.m.

For at ”udruste” eleverne så godt som muligt til rejsen, har fagene haft fagspecifikke forløb, men derudover er den brede ”kulturdel” foregået via Internet. Sagen er den, at der kun findes meget begrænset trykt materiale herom, og udover at det kan være af lidt ældre dato, så opfatter eleverne det ofte for at være for ”finkulturelt” og for uvedkommende. Ved at de selv går på Internet og selv overtager styringen (søgningen) kan de skaffe sig de oplysninger, som interesserer dem – og efterhånden spekulerer de ikke så meget over, at tekst m.m. er på fransk, og at de indirekte lærer en masse nye ord og udtryk.

 

IT anvendes også ved fremlæggelsen. Normalt oplever med elevfremlæggelsen, hvor de enten bruger tavle eller har skrevet nogle ord på en transparent. I begge tilfælde ser det ofte lidt primitivt ud. Ved at anvende hjemmesider og/eller PowerPoint er det faktisk muligt for selv en ikke særlig god elev at få det til at se mere ”prof” ud. Billeder kan således indgå og i et større antal. Herved bliver fremlæggelsen mere spændende og vedkommende, så selv de andre elever gider følge med. Derfor er inddragelse af IT ikke en tilfældighed.

 

Et af problemerne er evalueringen, som falder i to afdelinger.

Den ene afdeling er forbeholdt den faglig evaluering, hvor man fx i fransk kan få evalueres det sproglige udbytte m.m. Denne evaluering adskiller sig således ikke fra andre fagspecifikke evalueringer.

Det gør den anden afdeling derimod. Det drejer sig om den såkaldte ”soirée occitane”, hvor forældrene også deltager. Umiddelbart ville man måske sige, at det blot er en hyggeaften, men der er altså indlagt faglige og fagspecifikke elementer. Det sidste bevirker, at eleverne under hele forløbet har måttet tage projektet alvorligt, for det vil jo være for pinligt at fremlægge ”ingenting” over for de andre, og især når forældrene er til stede. Det forpligter – også med hensyn til IT.

Endelig er der vel ikke noget forkert i at forsøge at få andre til at forstå, at faget fransk ikke kun er noget med at terpe verber, men at det er et vigtigt kulturfag, at fransk kultur er meget spændende, og at vi som danskere kan have det ganske sjovt og fornøjeligt under udforskningen af det fag!

 


Index