Fagmodul  Fransk   Modulopgave A

ved Annemette Sparre og Lili Sørensen, Viborg Katedralskole

 

1. Anmeldelse

2. Diskussion af faglige og pædagogiske fordele ved at anvende it-baseret grammatikundervisning.

3. Forslag til anvendelse af et websted i forhold til en given tekst.

4. Oversigt over ordklasser


 

q       En kort anmeldelse af det fundne websted og en redegørelse for valget med henblik på en hensyntagen til elevernes faglige niveau og it-kundskaber.

 

 

I denne opgave har vi valgt at beskæftige os med det internetbaserede sprog-og grammatikprogram VISL (Visuel Interaktiv Syntaks Læring).

Adressen er: http://visl.sdu.dk

 

Projektet blev påbegyndt i 1996 på Syddansk Universitet og bliver løbende videreudviklet og forbedret. De oprindelige VISL-sprog var engelsk, fransk og tysk, men i dag omfatter programmet 22 forskellige sprog.

 

Programmet er meget omfattende, men specielt til gymnasiets franskundervisning er der 2 områder, der er særligt velegnede, nemlig området ”Parsing” (sætningsanalyse, f.eks. v. hj. af syntaktiske trædiagrammer) samt ”Edutainment” (en sammentrækning af ordene education og entertainment), som indeholder forskellige spil (”Games”), der kan bruges til træning af elevernes forståelse af ordklasser og ledfunktioner. Vi tror, at især området ”Edutainment” vil være velegnet, da nogle af spillene faktisk er meget sjove og underholdende!

 

En af de store fordele ved programmet, set ud fra en undervisningsmæssig synsvinkel, er at sværhedsgraden i de fleste af øvelserne kan tilpasses elevernes faglige niveau. Programmet spænder over øvelser fra folkeskoleniveau til universitetsniveau, og vil således være lige velegnede i en 1g som i en 3g.

 

Angående elevernes it-kundskaber, mener vi ikke, at programmet vil kunne volde problemer. Når først man har klikket sig ind på VISL’s hjemmeside, kører resten af sig selv! Selvfølgelig vil det være en god idé, hvis læreren v. hj. af en projektor viser selve ”arbejdsgangen” i de forskellige øvelser, inden eleverne selv går  i gang.

 

 

 

q       Formålet med at vælge netop disse øvelser/dette websted.

 

Der er to hovedformål med at bruge VISL-programmet, som er udtrykt i det konstruerede ord ”Edutainment”.

For det første får eleverne en bedre forståelse af ordklasser samt sætningsanalyse, hvilket jo er meget vigtigt i den daglige franskundervisning.  

 

Når man f.eks. når til akkusativ- og dativpronominer, er det indlysende vigtigt, at eleverne skal være i stand til at analysere en sætning. En bedre forståelse af ordklasser kunne sikkert hjælpe eleverne i forb. m. ordbogsopslag.

 

For det andet er programmet sjovt og underholdende. Hvis eleverne ligefrem synes, det er sjovt at lære fransk grammatik, så er det vel i orden?

 

De øvelser/spil (”Games”) vi mener er bedst egnede til franskundervisningen er følgende:

Paintbox game, WordFall, Shooting gallery, Labyrinth samt Space Rescue.

 

Paintbox game:

Denne øvelse træner elevernes forståelse af ordklasser. En af fordelene ved denne øvelse er, at man kan vælge ud, hvilke ordklasser, man ønsker at træne, så de svagere elever kan f.eks. ”nøjes med” substantiver, verber og adjektiver, mens de gode elever kan vælge flere ordklasser.

En anden fordel er, at der ikke nødvendigvis (undtagen hvis man ønsker det selv!) er noget tidspres ved denne øvelse, man kan bruge så lang tid, man behøver. Derfor er denne øvelse en god ”begynderøvelse”.

Endelig er det også fint, at programmet giver en umiddelbar (ofte morsom!) respons på de trufne valg.

Specielt ved denne øvelse er også, at eleverne kan skrive deres egne sætninger ind i programmet, eller læreren kunne skrive sætninger med en bestemt ordklasse, man ønsker at træne.

 

WordFall og Shooting gallery:

Disse to øvelser træner også viden om ordklasser. Det er også her muligt at differentiere, idet man dog ikke kan vælge nøjagtig de ordklasser ud, man ønsker at træne.

Spillet går hurtigere end Paintbox, men derved er underholdningsværdien sikkert højere.

 

Labyrinth:

Dette spil kræver en sikker forståelse af ordklasser, men er til gengæld rigtig underholdende. Når man starter spillet, vises en sætning, hvor man skal bestemme ordklasserne. Spilleren går rundt i en labyrint med et spøgelse lige i hælene, og man skal virkelig være hurtig til at finde ud af ordklasserne, hvis man skal klare opgaven. Hvis man er for langsom, bliver man indhentet af spøgelset og mister et liv.

 

Space Rescue:

Dette spil træner sætningsanalyse og er utrolig spændende! Dog skal eleverne være ret gode til sætningsanalyse for at klare spillet, og der er ingen mulighed for at differentiere. Programmet sender en sætning ind, som spilleren derefter analyserer v. hj. af raketter, laserstråler og andre spændende ting. Svarer man forkert, bliver man ”bombet”.

Da de fleste af vores elever sikkert er vant til diverse computerspil, vil de nok ikke have problemer med det rent ”spilletekniske”, og de vil sikkert også finde spillet underholdende.

Så motivationen for at kunne finde ud af det analysemæsssige aspekt vil nok være stor.

  

For at kunne klare et spil som Space Rescue på en tilfredsstillende måde, vil det være en god idé at introducere ”Parsing” først, d.v.s. sætningsanalyse. I Parsing-området er der store muligheder for differentiering, og læreren kan således vælge sætninger, der passer til niveauet. Vi mener, at denne øvelse kræver en stor grad af lærerstyring. Læreren er nødt til at vælge nogle meget simple sætninger, f.eks. med kun ét ord til hvert sætningsled, da det ellers ville være alt for overskueligt for vores gymnasieelever at lave syntaktiske træ-diagrammer ud fra disse sætninger.

 

Da hele VISL-programmet kræver nogen introduktion, ville det være en stor fordel, hvis man på ens egen skole f.eks. blev enige om at bruge programmet i begyndelsen af 1g som indføring i tværfaglig grammatik, således at alle elever blev fortrolige med programmets opbygning og terminologi. Derved ville det være meget nemmere for alle sprogfag (inklusive dansk) senere i forløbet at bruge VISL-øvelser.

 

 

 

q       Forklaring og begrundelse for evt. ændringer i materialet.

 

Som det fremgår af de første to punkter af opgaven, synes vi, at VISL generelt er et udmærket og ikke mindst underholdende program. Eleverne kan blive rigtig gode til analyse og få en fin forståelse af ordklasserne, hvis de bruger programmet meget. Men som basis for den daglige grammatikundervisning mener vi ikke, at det er tilstrækkeligt. Eleverne kan ikke lære noget om verbernes bøjning, verbaltider, de forsk. pronominer etc. ved at bruge VISL, og det er også vanskeligt at bruge VISL til  at træne et bestemt grammatisk område, f.eks. brugen af de possessive pronominer.

 

Specielt som fransklærer kunne man også ønske sig, at engelsk havde en mindre fremtrædende rolle. F. eks i Paintbox får man en ofte meget morsom respons på sine valg, men responsen er på engelsk, hvilket man som fransklærer ikke har mulighed for at ændre.

Også i det ellers udmærkede Paintbox-spil er der f. eks. ikke nogen ”knap” for infinitivmærke i det franske spil (hvilket der er i den engelske Paintbox).

 

Da programmet er opbygget efter et bestemt princip, som skal passe til alle de (nuværende) 22 sprog, kan man komme ud for nogle ”chokerende” oplevelser. F. eks. kan programmet finde på at give én sætningen: ”Il habite à le Danemark”. Hvis ens elever ser denne sætning, vil de nok blive ret forvirrede! Forklaringen er (ifølge John Dienhart fra Syddansk Universitet), at programmet jo (naturligt nok) ikke har en ordklasse, der dækker au, og derfor er man nødt til at splitte det op i à + le. Som lærer er man nødt til at fortælle eleverne, at de kan komme ud for sådanne overraskelser.

Det skal dog siges, at brugerne af VISL altid er velkomne til at henvende sig til de programansvarlige og komme med forslag til ændringer og forbedringer.

 

 

q       Diskussion af faglige og pædagogiske fordele ved at anvende it-baseret grammatikundervisning.

 

 

En af de oplagte pædagogiske fordele ved it-grammatik er muligheden for undervisningsdifferentiering. Hvis læreren først har givet en grundig instruktion i brugen af det valgte program, kan eleverne arbejde i deres eget tempo. De gode elever kan sikkert arbejde mere eller mindre på egen hånd, og læreren får derved mere tid til at hjælpe de svagere elever. I nogle computerprogrammer (f.eks. VISL) kan eleverne desuden vælge mellem flere niveauer, således at de svage elever kan vælge et niveau, de synes de kan klare. En anden fordel ved it-programmer er desuden, at eleverne får umiddelbar respons på deres valg. De skal ikke sidde og vente på, at læreren får tid til at hjælpe dem.

 

Et andet vigtigt pædagogisk element ved it-grammatik er afvekslingen fra den ”almindelige” grammatikundervisning. Det kan være svært som lærer ligefrem at gøre grammatikundervisningen underholdende, og her kan et program som VISL bruges som en god og underholdende afveksling. Måske vil det underholdende element motivere eleverne til også at forsøge at få en større grammatisk forståelse, idet en god grammatisk forståelse giver adgang til de mere underholdende øvelser.

 

På det faglige niveau skulle brugen af it-baseret grammatikundervisning gerne medvirke til at gøre eleverne til mere sikre og korrekte sprogbrugere. Dog mener vi, at computeren her har sine begrænsninger, idet det kan være svært at foretage en helt konkret indlæring af et grammatisk område. Det er, efter vores opfattelse, stadig nødvendigt at have grammatik ”på klassen”, hvor man kan opstille nogle regler og snakke med eleverne om specielle problemer inden for de forsk. grammatiske områder.

 

Når man bruger forsk. it-programmer, skal man som lærer være opmærksom på, at det kan være meget forvirrende for eleverne at skulle sætte sig ind i en anden grammatisk terminologi, end den der bliver brugt i grammatikbøgerne. Det ideelle ville jo være, at læreren selv laver sine grammatiske øvelser med brug af samme terminologi som i klassens grammatikbog, men arbejdsbyrden ville nok blive for overvældende.


 

Forslag til anvendelse af et websted i forhold til en given tekst.

 

 

Vi har på internet fundet følgende sprogundervisningswebsted til fransk, som vi har valgt at bruge i vores undervisning:

 

.visl.hum.ou.dk/visl/

                                           

Vi har valgt at anvende web-stedet i 1.g-undervisningen (ca midtvejs i første semester) og tilpasse øvelser samt niveau til læsningen af ”Franskbogen” stk 25 og frem.

Relevante grammatiske områder, startende med personlige stedord, vil blive inddraget og trænet via øvelserne.

 

Eleverne vil få udleveret en introducerende arbejdsseddel i papirformat med anvisninger til IT-arbejdet.

Arbejdssedlen danner udgangspunkt for det videre arbejde på klassens hjemmeside,  med sproglige øvelser til udvalgte tekster fra ”Franskbogen” stk 25 og frem.

 

 

Arbejdsseddel til eleverne (i papirformat).

 

1.a grammatik- og sprogøvelser med internet.

For at variere repetitionen af noget af det gennemgåede grammatikstof skal I enkeltvis og-eller parvis arbejde med øvelser i nedenstående grammatikprogram:

http://visl.hum.ou.dk/visl/

Øvelserne vil være tilpasset det grammatiskstof der er relevant for dagens lektie i ”Franskbogen”, startende med stykke 25 og fremefter.

Arbejdet med øvelserne foregår via 1.a’s hjemmeside (http://annemette.sparre.person.emu.dk/ ), hvor ovennævnte link også findes. På hjemmesiden vil der være anvisninger til hvorledes I skal arbejde med øvelserne, samt forslag til supplerende øvelser udfra dagens tekst. Disse supplerende øvelser kan I arbejde med individuelt og efter behov, alt efter hvor langt I er nået i forståelsen af den gennemgåede grammatik.

Der vil også på hjemmesiden være konkrete anvisninger til, hvornår I skal arbejde parvis, og hvornår I med fordel kan arbejde individuelt.

 

 

 

Anvisninger til it-arbejdet:

 

Den første øvelse på hjemmesiden laves på følgende måde (arbejd 2 og 2):

Brugsanvisning til eleverne i forb. m. arbejde med VISL-ordklasseøvelser.

 


 

 ORDKLASSER

 

 

VISL opererer med 11 forskellige ordklasser. Se eksempler i nedenstående tabel.

 

 

 

n

substantiv

navneord

Il quitte la maison.

v

verbum

udsagnsord

Pierre déjeune.

adj

adjektiv

tillægsord

Betty est belle.

adv

adverbium

biord

Elle marche lentement.

art

artikel

kendeord

Tu as visité la France?.

pron

pronomen

stedord

Je lui téléphone.

prp

præposition

forholdsord

Je l’ai fait pour vous.

conj

konjunktion

bindeord

Il achète un crayon et une règle.

infm

infinitivmærke

infinitivmærke

Il décide de partir.

num

numeral

talord

Elle a mangé trois bananes.

intj

interjektion

udråbsord

Aïe! Tu me fais mal.

 

 

NB!  Ordklassen infinitivmærke bruges kun i nogle af de franske øvelser.


Index