Fransk grammatik- og sprogundervisning med internet

 

udarbejdet af: Marianne Theil  Konishi og Jette Rost

 

Redegørelse for valg af websted

 

Vi har valgt webstedet www.carteblanche.gyldendal.dk, fordi vi på vores skole har fået bevilget dette nye lærebogssystem til vores franskundervisning på handelsgymnasiets C-niveau. Dette niveau er et 2-årigt begynderniveau.

 

Beskrivelse af websted

 

Generelt virker webstedet meget tiltalende med instruktioner på dansk, livlige farver, mangeartede øvelser og ikke så vanskelig grammatisk terminologi. Desuden er det let at navigere i. Man er hele tiden klar over, i hvilket kapitel man befinder sig, og  hvilken øvelse man er i gang med.

 

Specielt positivt finder vi, at rigtig mange af øvelserne indebærer, at eleverne hører fransk, (hvilket vi finder særdeles nyttigt, specielt i begynderundervisningen) samtidig med at de skal reagere aktivt på det hørte. Der er øvelser, som skærper elevernes opmærksomhed på det specifikke i fransk udtale: markér trykket, skeln mellem næsten enslydende ord m.m. I en af de allerførste øvelser skal eleverne endvidere reflektere over fransk udtale og på barometre tilkendegive, hvor svært de mener, det er at udtale forskellige ord.

 

En anden styrke er, at der faktisk er ”tale” på langt de fleste øvelser. Det gælder for eksempel rent grammatiske øvelser og øvelser, hvor elementer skal sættes i rigtig rækkefølge. Der er endvidere spørgsmål og kommentering af svar i forbindelse med tegninger.

 

Eleverne bliver præsenteret for mange forskellige slags respons. I nogle øvelser markeres med tilfredse eller utilfredse læber, i andre smutter det forkert placerede svar tilbage på sin plads igen. Det kan også forekomme, at et forkert skrevet svar markeres med en anden farve (rødt).

 

I de fleste tilfælde får eleven en ny chance ved forkert svar. Man kan således ende en øvelse med en god fornemmelse.

 

En smart ting i nogle øvelser er ”FINGERPEG”,  som giver mulighed for undervejs at checke de enkelte svar. Desuden virker det godt pædagogisk, at man, når man tager en øvelse for anden gang, får den i en anden rækkefølge, så man ikke føler, at man sidder og laver det samme igen og igen (kedeligt), og så man heller ikke automatisk kan svare rigtigt, fordi man kan huske det fra sidste gang.

 

Svagheder ved webstedet

 

Ved nærmere bekendtskab med de enkelte øvelser er der dog visse mangler, for slet ikke at tale om direkte fejl.

 

Vi vil derfor i det følgende pege på nogle af de svagheder, som vi mener, webstedet har.

 

Det undrer os, at der i Carte Blanche, som er beregnet på begynderundervisningen, findes øvelser, som vil få selv dygtige elever til at miste modet.

 

Imidlertid er vores største anke mod dette websted den mangelfulde/ manglende instruktion til rigtig mange øvelser. Ved nogle øvelser angives det ikke, hvordan man kan se, at et svar er rigtigt.

 

Der står ikke noget om, at man først skal checke sine svar, når man har lavet alle øvelser på siden. Når man checker sit første svar, får man at vide, at det er forkert, selv om det egentlig er rigtigt. Man har blot ikke endnu lavet de resterende opgaver.

 

Der er også øvelser, hvor der overhovedet ikke angives et rigtigt svar. En del rigtige svar til skriftlige øvelser får man kun mundtligt, hvilket specielt på dette niveau kan være meget frustrerende, da man jo ikke kan høre forskel på for eksempel aller og allez.

 

Hvis eleven ikke forstår det franske, giver webstedet ingen umiddelbar hjælp. Vi kunne ønske os, at en oversættelse dukkede op ved at køre hen over ordet. I det hele taget mangler der en hjælpefunktion.

 

Vi finder det også lidt besynderligt, at man kan få ros ”flot” for at have lavet én ud af 20 rigtige.

 

Vi finder det uheldigt, at der i en øvelse findes både korte sætninger og sætninger/vendinger, som fylder mere end knappen, det skal stå på, og derfor ender med ”…”. Eleven skal således for de lange sætningers vedkommende forlade sig på sin hørelse, hvilket kan være vanskeligt, da taletempoet generelt må betegnes som naturligt. (Dette sidste kan naturligvis også ses som en styrke).

 

Rent grammatiske øvelser bør starte med et vejledende eksempel. Mange elever på dette niveau har slet ikke styr på, hvad for eksempel nær fremtid er for noget.

 

Vi vil blot give et par eksempler på direkte fejl, da vi regner med, at dette hurtigt vil blive korrigeret fra forlagets side. I et par øvelser henvises der til tal, hvor der ikke er tal. Der tales om bobler, men der er ingen bobler. Der bedes om indsætning i conditionnel, men det skal i virkeligheden være en anden tid m.m.

 

Det kan diskuteres, om den autentiske tale ikke skulle have været sorteret lidt, således at man på dette niveau kunne undgå indfødte franskmænd, som taler både hurtigt og utydeligt. Igen noget, som kan få eleverne til at miste modet.

 

Nogle øvelser knytter sig tæt til Carte Blanche-bøgerne, og det er et spørgsmål om, hvor spændende det er at gå i gang med for eksempel en hul-øvelse, som man kan finde direkte i bogen. Dog kan det måske være en fordel for de svage elever.

 

Arbejdsseddel til eleverne

 

I forbindelse med kapitel 20, som læses medio september 2. år, vil vi give eleverne følgende arbejdsseddel til internetopgaverne:

 

I skal arbejde med

 

1.     Carte Blanche it-øvelserne til kapitel 20

2.     Hot Potatoes, som I finder på Course Documents  i Black Board

3.     Dictation Buddy

 

Ad 1

 

Start med øvelse 2. I skal skelne mellem næsten enslydende ord. Når I har valgt rigtigt, bliver den blå bjælke brun. Har I valgt forkert, kommer næste opgave frem.

 

I øvelse 3 går det ud på at sammenstille modsætninger. Der er en ekstra udfordring i denne øvelse, idet de fleste knapper er for korte til hele udsagnet, så I får god mulighed for at træne jeres lyttefærdighed. Denne øvelse kan dog være for vanskelig. I stedet er der  mulighed for at træne ”modsætninger” i Hot Potatoes (se punktet Ad 2).

 

I øvelse 4 skal I identificere ting på en tegning. Fortvivl ikke, hvis I ikke kan opfatte alt, hvad der bliver sagt første gang. De fleste vil nok vælge at høre øvelsen igen. Når I tager øvelsen 2. gang, kommer tingene i en anden rækkefølge.

 

Til øvelse 5 har I brug for følgende oplysninger:

 

Præsens = nutid

 

Nær fremtid: aller bøjet i nutid efterfulgt af navnemåde

Et par eksempler på nær fremtid:

Ils vont arriver

Nous allons partir

 

Vær opmærksom på, at I får det korrekte svar mundligt.

 

I øvelse 6 skal I arbejde med passé récent (nær fortid). I instruksen er der fejlagtigt angivet conditionnel.

 

Nær fortid: venir bøjet i nutid efterfulgt af ”de” + navnemåde

Et par eksempler på nær fortid:

Je viens de dîner

Vous venez de terminer

 

Ad 2

 

Gå ind på Course Documents i Black Board og vælg Carte Blanche mappen, kapitel 20. Først kommer modsætningsøvelsen ”match, dernæst en kryds-og-tværs opgave: ”kryds”.

 

Ad 3

 

Når I har hørt øvelse 1 en eller flere gange efter behov og evt. nedskrevet stikord, skal I indtale et resumé. Lydfilen gemmes på eget drev under navnet carte blanche 20-1, og den sendes til … (lærerens e-mail-adresse).

 

Vælg programmet Dictation Buddy, tryk på play, når I er klar til at indtale. Vær opmærksom på, om mikrofonen er placeret rigtigt. Hvis ”søjlerne” yderst til højre vibrerer,  er lydindspilningen teknisk ok. Husk at bruge pauseknap, ikke stopknap, hvis det er nødvendigt med en pause.

 

Diskussion af faglige og pædagogiske fordele ved at anvende it-baseret grammatikundervisning_______________________________________

 

Vi ser øget elevaktivitet som den største fordel. Der behøver aldrig at opstå perioder med spildtid, idet eleven fra computeren får øjeblikkelig respons på sit svar og kan gå videre til noget nyt.

 

Tidens unge er ikke indstillet på at vente på andre i deres indlæring og bliver på den anden side frustrerede, hvis de ikke kan følge med. De foretrækker at arbejde i deres eget tempo, så derfor kan it-baserede grammatikprogrammer virke motiverende, ikke mindst fordi der ofte vil være mulighed for at vælge niveau, (dette gælder ikke umiddelbart øvelserne i Carte Blanche) så eleven vil opleve succes under øvelserne. De dygtigste elever kan fordybe sig i et område, og de svagere elever kan som mål sætte sig at mestre det absolut basale. Dette skal naturligvis ske i samråd med læreren, så læreren kommer til at fungere som konsulent. Eleven får således et medansvar for sin egen læring.

 

Vi mener også, at it-baseret grammatikundervisning vil resultere i en forbedret indlæring. For det første kan de grafiske fremstillinger i programmerne hjælpe de ”mere visuelle” elever til bedre forståelse af området. For det andet vil computerens tålmodighed være større end lærerens. Eleven kan således lave den samme øvelse flere gange, indtil det grammatiske område mestres. For det tredje kan eleverne fra starten vænnes til at skulle være meget præcise, når de skriver. (Korrekt stavning, endelser, accenter m.m.)

 

Alt i alt mener vi, at vi ikke kan undvære it-baseret sprogundervisning med det elevmateriale, som vil komme med forventninger om noget sådant.

 

 


Index